Životní prostředí

Zajišťujeme:

Odpady

 • školení zaměstnanců při nakládání s odpady a nebezpečnými látkami
 • zpracování žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
 • zpracování plánu odpadového hospodářství původce
 • zpracování dokumentace původce odpadů
 • provozní evidence odpadů
 • identifikační list nebezpečných odpadů
 • evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů
 • zaslání hlášení o produkci a nakládání s odpady

Ovzduší

 • zajišťování ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností)
 • vypracování hlášení malých zdrojů znečištění
 • zpracování dokumentace zdrojů znečišťování ovzduší
 • vedení provozní evidence
 • zajištění autorizovaného měření emisí

Voda

 • zpracování žádosti o povolení vypouštění vod
 • zpracování provozních řádů
 • zpracování havarijního plánu
 • školení zaměstnanců při obsluze vodního hospodářství